Värdegrund

Borgerligt alternativs värdegrund

Ladda ner Borgerligt alternativs värdegrund här!


Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till treenig Gud. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.

Kyrkan ska förkunna Guds ord rent och klart till befrielse och kraft till liv, tjäna människor som behöver hjälp och stöd och vara en lärande kyrka.

Svenska kyrkan, som bygger på sina församlingar, är demokratisk och rikstäckande. Den är beroende av att förtroendevalda tar ansvar och är med och utvecklar kyrkan så att den kan möta människor i varje tid. Ansvaret för kyrkan vilar gemensamt på de tillhöriga, de förtroendevalda och de kvinnor och män som vigts till tjänst som biskop, präst eller diakon. Svenska kyrkan ska påverka samhället genom att göra sin röst hörd i förkunnelse, debatt och bön men inte vara partipolitisk.

Vi som ställer upp under beteckningen Borgerligt alternativ vill som förtroendevalda ta ett stort ansvar för Svenska kyrkan på alla dess nivåer såväl nationellt som internationellt.


Borgerligt alternativ

 • anser att kristendomen har en särställning i Sverige i kraft av sin roll i kultur, historia och traditioner samt i formandet av det svenska samhället.
 • värnar om den etik och medmänsklighet som är förbunden med kristendomen och slår vakt om människors lika värde. Tanke-, tros- och yttrandefriheten är grundpelare.
 • värnar om människors frihet och det personliga ansvaret. Mångfald är för oss en styrka.
 • vill utifrån skapelseperspektivet arbeta för ökad kunskap om natur-, klimat- och miljöfrågor för en hållbar utveckling för hela vår jord.
 • vill förvalta kyrkans kapital och egendomar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt för en god ekonomisk hushållning och till glädje för kommande generationer.
 • har öppenhet för skilda synsätt på församlingarnas arbetssätt och gudstjänstutformning.
 • välkomnar att alltmer i Svenska kyrkan utförs genom det allt viktigare frivilligarbetet.
 • vill fortsätta det betydelsefulla ekumeniska arbetet både i Sverige och utomlands. De många som invandrat till Sverige med sin kristna tro ska välkomnas i Svenska kyrkan och beredas möjlighet att fira gudstjänst på eget språk och med egna uttrycksformer.
 • vill utveckla Svenska kyrkans internationella arbete så att det gör skillnad för människor.
 • vill med vårt internationella engagemang bidra till utveckling mot rättsstat, demokrati och fri ekonomi. Religionsdialog och religionsmöten är viktiga verktyg.
 • arbetar för en friare församlingstillhörighet.
 • vill medverka till att Svenska kyrkan ska ha föredömligt god arbetsmiljö.