Om oss

Vi är Borgerligt alternativ

Vi i Borgerligt alternativ springer ur det som tidigare var Moderaterna i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är idag ett fristående trossamfund, varför vi ställer upp som en fristående nomineringsgrupp utan partipolitisk koppling men med tydliga borgerliga värderingar.

Svenska kyrkan har en alldeles särskild roll i det svenska samhället. Att finnas nära och stötta i såväl vardag som livets lyckliga och svåra stunder, att förvalta och tillgängliggöra en stor del av Sveriges historia och kultur men framförallt, att sprida det kristna budskapet och göra det levande i ord och handling.

Som en del av den världsvida kristna kyrkan, är Svenska kyrkan ett evangeliskt-lutherskt trossamfund som vi är stolta över. Men vi ser också att mycket kan bli bättre. I en tid när medlemmar lämnar Svenska kyrkan i högre takt än någonsin och polariseringen i såväl Sverige som resten av världen ökar, är det viktigt att Svenska kyrkan står trygg i sin tro och sina värderingar och är tydlig med den väg man ser framåt.

Svenska kyrkan ska vara en brygga mellan samhällets olika delar som för människor närmre varandra. Då måste Svenska kyrkan också stå för principer, kunskap och vara en sammanhållande kraft i samhällsdebatten.

Borgerligt alternativ är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp för dem som vill se en bred, trygg och närvarande kyrka med församlingarna i centrum. En kyrka som bygger på de lokala församlingarna – inte på centralisering och byråkrati.

Kontaktuppgifter till Borgerligt alternativ finner du här.

Information om hur du blir medlem finner du här.

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Gällande pressfrågor är du välkommen att kontakta Olle Reichenberg olle.reichenberg@gmail.com

Har du frågor om Borgerligt alternativs förslag eller ställningstaganden, kontakta Sven Milltoft sven.milltoft@svenskakyrkan.se.


Borgerligt alternativs viktigaste frågor

I kyrkovalet 2021 har Borgerligt alternativ fyra prioriterade områden som måste värnas:

 • Församlingarna och gudstjänstlivet
 • Kunskap om kristen tro genom satsningar på barn- och ungdomsverksamheten
 • Volontärer och diakoniverksamheten
 • Kyrkomusiken och kulturarvet

Församlingarna i centrum

För Borgerligt alternativ är det församlingarna som är Svenska kyrkans främsta närvaro i samhället. Det är här gudstjänstlivet äger rum, en stor del av kyrkans och Sveriges kulturarv förvaltas och hit som människor kommer i livets alla skeden för att få stöd och finna styrka.

För att vara relevant och tillgänglig, är det viktigt att Svenska kyrkan framträder så nära dem som lever och verkar i församlingen eller pastoratet som möjligt.

Eftersom det är i församlingarna som den viktigaste verksamheten äger rum ska huvuddelen av Svenska kyrkans ekonomiska resurser finns i församlingarna.

Borgerligt alternativ vill:

 • att den inomkyrkliga utjämningsavgiften sänks. Avgiften innebär att många församlingar måste betala stora belopp till den nationella nivå.
 • att församlingstillhörigheten ska bli friare.
 • att sammanslagning av församlingar ska bygga på frivillighet och inte kunna ske utan godkännande från de berörda kyrkofullmäktige som är församlingarnas högsta beslutsorgan.

En levande och närvarande kyrka

Svenska kyrkan har drygt 5,8 miljoner medlemmar. Alla dessa har en egen relation till kyrkan, och har samma rätt att ta del av Svenska kyrkans gemenskap. Ett rikt församlingsliv är en förutsättning för att så många medlemmar som möjligt ska kunna delta i Svenska kyrkans verksamhet. Exempelvis genom körer och konserter, samtalsstöd och internationella hjälpinsatser utöver kyrkans vardagliga gudstjänstliv.

Borgerligt alternativ vill:

 • att församlingarna ges möjlighet till bred och utvecklad verksamhet, bland annat genom att satsa på barn och unga, körsång och kyrkomusik samt diakoni och samtalsverksamhet.
 • stärka Svenska kyrkans arbete med undervisning och fortbildning av anställda, förtroendevalda och volontärer.
 • att prioritera rekryteringen av kyrkomusiker för att fortsätta utvecklakyrkomusiken och Svenska kyrkans kulturverksamhet.

För att detta ska vara möjligt krävs god ekonomi och ett gott samarbete mellan församlingar och stift.


Ekonomi i ordning

God ekonomisk förvaltning krävs för att kyrkoavgiften inte ska behöva höjas. Den nationella nivån finansieras bland annat genom utjämningsavgiften. Resurserna till den nationella nivån ska alltid anpassas efter kyrkans och församlingarnas behov och får inte bli ett självändamål.

Borgerligt alternativ vill:

 • att Svenska kyrkan på nationell nivå ska vara ett effektivt stödorgan till stiften, församlingarna och pastoraten snarare än en aktör som driver på för stordriftsorganisering och centralisering.
 • att Svenska kyrkan på nationell nivå ska eftersträva god ekonomisk hushållning.
 • att Svenska kyrkan ska utreda möjligheten att införa golv och tak för kyrkoavgiften.

En närvarande diakoni

För oss i Borgerligt alternativ är diakoni kristen tro i handling och närvaro. Det innebär att församlingarna ska försöka hjälpa till med att bryta människors utanförskap och hitta varje människas egen förmåga och potential samt inbjuda till gemenskap och nya sammanhang.

Oönskad ensamhet och psykisk ohälsa hör till ett av vårt samhälles växande problem och här kan kyrkans diakoni och själavårdstradition vara till stor hjälp för många. Som ett komplement till psykiatrin och sjukvårdens samtalsstöd kan kyrkan genom sin rika och långa själavårdstradition erbjuda enskilda samtal, meditationer och retreater.

En mer närvarande kyrka och effektiv diakonal verksamhet som kommer fler människor till del är mycket viktigt och en grundbult i hela civilsamhället.

Borgerligt alternativ vill:

 • att samverkan mellan församlingar och stift förbättras för att möjliggöra att stödverksamhet och diakoni kan komma fler och rätt personer till godo.
 • att församlingarna ska samarbeta bättre med sociala myndigheter.
 • att Svenska kyrkan strävar efter uthållig och långsiktigt diakonalt arbete.
 • att Svenska kyrkan förbättrar arbetet med att vidareutbilda anställda och volontärer i katastrof-och krishantering.

Motverka centralisering och byråkrati

Borgerligt alternativ anser att Svenska kyrkan under en längre tid lagt för stort fokus på centralisering och byråkrati som inte gör nytta för varken medlemmarna eller stiften och församlingarna eller pastoraten.

Borgerligt alternativ vill:

 • att den inomkyrkliga utjämningsavgiften sänks. Avgiften innebär att många församlingar måste betala stora belopp till den nationella nivån.
 • att resurserna till den nationella nivån ska anpassas efter kyrkans och församlingarnas behov.
 • att ineffektiv byråkrati ska motverkas.
 • att antalet ledamöter ska minska i Svenska kyrkans direktvalda organ – kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
 • möjliggöra för elektronisk röstning i kyrkovalet.

Motverka utträdena ur Svenska kyrkan

Borgerligt alternativ ser allvarligt på att Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar.

Borgerligt alternativ vill:

 • att Svenska kyrkan eftersträvar god ekonomisk hushållning så att färre medlemmar lämnar på grund av ekonomiska skäl.
 • att Svenska kyrkan i större utsträckning fokuserar på sin kärnverksamhet – gudstjänstverksamheten, undervisningen, diakonin och församlingarna – som huvudsakligen bedrivs i församlingarna.
 • att onödig centralstyrning ska motverkas. Låt församlingarna verka utan pekpinnar från nationell nivå.

En internationellt relevant och viktig kyrka

Svenska kyrkan är en av världens största lutherska kyrkor och har därmed ett stort ansvar att bistå andra kristna och behövande runt om i världen. Svenska kyrkans arbete är viktigt såväl hemma som utomlands, och ska organiseras på ett sådant sätt att det är effektivt och utan att politiseras i större utsträckning än nödvändigt.

Sida kommer avveckla sitt bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete, ACT Svenska kyrkan, varpå det är viktigt att prioriteringar görs av biståndet och att det når de mest behövande. En av de grupper ACT Svenska kyrkan måste nå bättre är religiösa flyktingar.

Svenska kyrkan i utlandet – SKUT – ska värnas då utlandsförsamlingarna är värdefulla mötesplatser för allt fler svenskar som bor utomlands längre eller kortare tid och för turister. Svenska kyrkan i utlandet och deras medarbetare har en särskild stor betydelse för människor som hamnar i nöd, kriser och katastrofer.

Borgerligt alternativ vill:

 • att biståndet Svenska kyrkan ger, genom ACT Svenska kyrkan, hanteras omsorgsfullt och når utsatta effektivt.
 • att ACT Svenska kyrkan stärker sitt insamlingsarbete.
 • att Svenska kyrkan satsar på utlandsförsamlingarna.

Svenska kyrkan – som arbetsgivare

Svenska kyrkan som organisation är en del av det svenska samhället. Därför är det viktigt att Svenska kyrkan är en eftertraktad arbetsgivare oavsett vilken del av verksamheten man jobbar med. Svenska kyrkan ska vara en arbetsplats som genomsyras av goda arbetsförhållanden, respekt för varandra och alla människors lika värde. Ingen ska särbehandlas negativt på grund av kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller av andra skäl.

Präst och diakon är två yrken som bygger på kommunikation och relation. De kan därför vara psykiskt påfrestande, varpå det är extra viktigt att Svenska kyrkan som arbetsgivare har medel att hantera medarbetarnas arbetssituation.

Borgerligt alternativ vill:
Att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme genom jämställda och öppna arbetsplatser.