Om kyrkovalet

Kyrkovalet 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Då kan alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen fyller 16 år vara med och påverka hur Svenska kyrkan ska styras. Från och med den 6 september går det att förtidsrösta.

I kyrkovalet röstar man till tre olika beslutsorgan:

Kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Här beslutar de folkvalda representanterna om frågor av betydelse för hela Svenska kyrkan och frågor som rör kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk).

Stiftsfullmäktige som styr det lokala stiftets arbete. Här verkar de folkvalda representanterna för att främja och granska församlingslivet i stiftet.

Kyrkofullmäktige som ansvarar för församlingens arbete. Här verkar de folkvalda representanterna för att främja församlingens grundläggande uppgift som är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?

Att använda sin demokratiska röst är en grundpelare i den svenska demokratin och i hela vår kultur. Svenska kyrkan är en av Sveriges största och viktigaste institutioner både vad gäller humanitära och sociala insatser, men också som bärare av traditioner och förvaltare av stora delar av det svenska kulturarvet. Därför är det helt centralt att de 5,8 miljoner medlemmarna kan vara med och påverka.

Borgerligt alternativs viktigaste frågor i kyrkovalet 2021 hittar du här.

Mer information om Kyrkovalet hittar du på Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan

Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan är att ta aktivt ansvar för kyrkan. Som förtroendevald för Borgerligt alternativ förutsätts att man aktivt deltar i Svenska kyrkans församlingsliv.

Att vare en evangelisk luthersk kyrka betyder att Guds ord är det centrala och att budskapet om Guds nåd i Jesus Kristus är viktigt. Det allmänna prästadömet – alla döptas gemensamma ansvar för kyrkan – är betydelsefullt. Därför är volontärverksamheten mycket viktig och en del av Svenska kyrkans verksamhet som kommer få en allt större betydelse framöver. De som är förtroendevalda och de som är i kyrkans vigningstjänst – biskopar, präster och diakoner – har ett gemensamt ansvar för kyrkan i sina olika roller.

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.

Att vara förtroendevald i Borgerligt alternativ – glädje och ansvar

Att vara förtroendevald är att få och ha stora kontaktytor, träffa många kyrkotillhöriga och tillsammans arbeta för deras bästa. Det är för de flesta något som ger glädje även om man då och då får delta i svåra beslut.

Som förtroendevald för Borgerligt alternativ förväntas du:

  • Följa Kyrkoordningen, Församlingsinstruktionen och interna regler inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ.
  • Genom sitt agerande vara föredömen för andra människor och nomineringsgrupper. Exempelvis genom att söka gemensamma lösningar på olika problem. Detta gäller i församlingar, pastorat, stift och kyrkomöte.
  • Vara påläst och villig att inhämta kunskap. Bland annat genom deltagande i utbildning och möten som Borgerligt alternativ anordnar.
  • Ta aktiv del i den gudstjänstfirande församlingen eftersom gudstjänsten är navet i församlingen och kristen tro.
  • Aktivt delta i frivilligarbetet. Betydelsen av detta arbete kommer att öka i vår kyrka.
  • Vara en god förvaltare. Kyrkans förtroendevalda måste handskas seriöst med budgetarbetet och ha omsorg om våra tillgångar i form av personal, kapital, byggnader, kyrkogårdar och kulturarv.