Karlstads stift

Föreningar i Karlstads stift

Grums
Karlstad
Kil
Nordmarken

I följande församlingar/pastorat har Borgerligt alternativ representation

Brålanda pastorat
Färgelanda-Högsäters församling
Grava församling
Grums pastorat
Karlstad pastorat
Kils pastorat
Nordmarkens pastorat
Säffle pastorat

 

Rösta på Borgerligt alternativ för en folk(ligare) kyrka

Svenska kyrkan ska förvalta vår kristna tro och vårt kulturarv till kommande generationer och borga för att kyrkan står stark och fri som en aktiv aktör i samhället. Borgerligt alternativ (BA) anser att kristendomen har en särställning i vårt land i kraft av sin roll i kultur, historia, lagar och traditioner som format det svenska samhälle som vi vill bevara. BA vill verka för att skolavslutningsgudstjänst ska kunna hållas i kyrkan och att det ska vara möjligt om församlingen så önskar att använda valfri version av Fader vår i Gudstjänsten.

Borgerligt alternativ betonar starkt att Svenska kyrkans verksamhet utgår från församlingarna, därför vill vi möjliggöra friare församlingstillhörighet och att du själv väljer vilken församling du och din familj ska tillhöra. Vi vill förvalta kyrkans rikedomar och ta ut så låg kyrkoavgift som möjligt. Kyrkan ska prioritera sina kärnuppgifter; Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. Vi vill ha ett tak och ett golv i kyrkoavgiften så att ingen går ur kyrkan av ekonomiska skäl.

Borgerligt alternativ vill att Svenska kyrkan även fortsättningsvis ska driva barnomsorg, skolor och äldreboenden i egen regi.

Svenska kyrkan är ett Evangeliskt-Lutherskt trossamfund och en del av den världsvida kristna kyrkan som delar tro och liv genom bekännelse och lovsång till en treenig Gud. För BA är kyrkans centrum och livskälla Jesus Kristus och evangeliet om honom. Kyrkan ska förkunna Guds ord till befrielse, kraft och evigt liv. Kyrkan ska tjäna människor och ge trygghet från vaggan till graven.

Vi söker ditt förtroende att föra Svenska kyrkan in i framtiden. Rösta på Borgerligt alternativ i kyrkovalet den 19 september!

1. Vi vill ha skolavslutningar i kyrkan

2. Vi vill ha en friare församlingstillhörighet

3. Vi vill ha ett traditionellt förvaltande av vårt kristna kulturarv

4. Vi anser att kyrkan bör göra en större satsning på barn, konfirmander och unga

5. Vi vill ge församlingar som så önskar möjlighet att använda valfri version av Fader vår/ Vår Fader i gudstjänster

6. Vi vill ha mindre partipolitik och mer kristendom i Svenska kyrkan

7. Vi vill ha en kyrka som i framtiden driver barnomsorg, förskolor och äldreboenden

8. Vi vill skärpa den diakonala profilen, underlätta för frivilligt engagemang och bidra till ökad integrationen i samhället

9. Vi vill värna och utveckla kyrkans Gudstjänst- och musikliv

10. Vi vill motverka tvångssammanslagningar av församlingar inom stiftet