En tredje kraft mellan POSK och vänstergrupperna i Svenska kyrkan bildas genom att Borgerligt alternativ och Kristdemokrater i Svenska kyrkan förenas i ny nomineringsgrupp

Borgerligt alternativs årsstämma i lördags beslutade att ställa sig bakom styrelsens förslag att gå samman med Kristdemokrater i Svenska kyrkan under namnet Borgerlig Kristen Samverkan, om namnet godkännes av kyrkostyrelsen. Ett likalydande beslut fattades vid KR:s stämma i april i år. Det innebär att en ny nomineringsgrupp skapas som ställer upp i kyrkovalet 2025.

Syftet är att skapa ett borgerligt och kristet alternativ som står helt fritt från partipolitiken, men som är tydligt med såväl den kristna tron som värderingar som kan röra ekonomi och organisation.

– Svenska kyrkan ska inte vara ett redskap för partipolitiska ambitioner och ideologier. Det är dags att ge Svenska kyrkan förutsättningar att vara kyrka med stark lokal förankring och en minskad nationell styrning. Vi vill vara en tredje kraft i kyrkans demokratiska landskap som är partipolitiskt obunden, men som redovisar våra värderingar. Det är vad den nya nomineringsgruppen Borgerlig Kristen Samverkan vill medverka till, framhåller Sven Milltoft (ordförande Ba) och Torbjörn Aronson (ordförande KR).

Samgående mellan Borgerligt alternativ och Kristdemokrater i Svenska kyrkan sker bland annat genom en ny gemensam ledningsgrupp och en gemensam programgrupp. Nomineringsarbetet ska ske gemensamt i stiftskretsarna och i pastorat/församlingar.