Läs Borgerligt alternativs program!

Den 17 september kan du lägga din röst på Borgerligt alternativ – en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som representerar dig med borgerliga värderingar.

Vill du veta mer om vad vi tycker? Läs vårt program! Du kan ladda ner det här eller läsa nedan.


Svenska kyrkan på väg

Borgerligt alternativs program 2018 – 2021

Detta program utgör grunden för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ i församlingar, pastorat och stift samt på nationell nivå.

Borgerligt alternativ är inte bundet till något politiskt parti. Vi har våra rötter i borgerliga värderingar. I allt arbete och vid alla ställningstaganden utgår vi från vår värdegrund.

Borgerligt alternativ sätter alltid församlingarna och pastoraten främst. Det är därifrån Svenska kyrkans församlingsliv utgår. Detta synsätt ska prägla allt arbete. Vi vill motverka alla tendenser att koncentrera makt till nationell nivå. Vi motsätter oss tvångsvisa sammanslagningar av församlingar.

Borgerligt alternativ arbetar för större frihet att välja vilken församling man vill tillhöra och möjlighet att fördela den egna kyrkoavgiften på församlingar man vill stödja.

Borgerligt alternativ strävar efter en god hushållning med kyrkans resurser på alla nivåer. Vi vill kraftfullt motverka svällande byråkrati på alla nivåer i Svenska kyrkan.


Inför kyrkovalet 2017 lyfter vi särskilt fram följande punkter

  • Vi vill att all verksamhet ska utgå från församlingarna och genomsyras av det glada budskapet om Jesus Kristus
  •  Vi vill värna och utveckla kyrkans gudstjänstliv och konstnärliga uttryckssätt
  •  Vi vill stärka arbetet bland barn och unga och sträva efter att allt fler döps och konfirmeras
  •  Vi vill skärpa kyrkans diakonala profil, underlätta för frivilligt engagemang och bidra till ökad integration i samhället
  •  Vi vill motverka partipolitik och centralisering i kyrkan

Vad är Svenska kyrkan?

I inledningen till Kyrkoordningen står: ”Svenska kyrkan är ett trossamfund som leder sin historia tillbaka till de äldsta kristna församlingarna och deras bekännelse till Kristus. Svenska kyrkans trosarv är den apostoliska tron.” Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till treenig Gud. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Kyrkan ska förkunna Guds ord till befrielse och kraft till liv, tjäna människor som behöver hjälp och stöd och vara en lärande kyrka.

Borgerligt alternativ betonar starkt att Svenska kyrkans verksamhet utgår från församlingarna. Närheten till medlemmarna är viktig för att de ska känna delaktighet och glädje i församlingens liv utifrån kyrkans grundläggande uppgift – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Stiftens uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarnas verksamhet. Borgerligt alternativ vill att stiften ska stimulera och stödja till ökad samverkan mellan pastorat och församlingar. När det gäller sammanläggningar av församlingar och pastorat vill vi att största möjliga hänsyn ska tas till församlingarnas vilja.

Den nationella nivån med kyrkokansliet ska vara ett serviceorgan för hela Svenska kyrkan med dess församlingar, pastorat, stift och utlandsverksamhet. Resurserna till den nationella nivån ska alltid anpassas efter kyrkans totala behov. Vi är starkt emot ökad centralisering och att man från nationell nivå uttalar sig i partipolitiska frågor i hela kyrkans namn. På kyrkokansliet i Uppsala har antalet tjänster under innevarande mandatperiod ökat väsentligt. Att detta skett samtidigt som antalet medlemmar i kyrkan minskat kraftigt finner vi anmärkningsvärt. Vi ifrågasätter denna utveckling och vill ha en utredning som visar vilka tjänster på nationell nivå som är oundgängligen nödvändiga.


Verksamhet i församlingarna

Gudstjänstliv i förnyelse

Kärnan och navet i en församlings verksamhet är ett rikt gudstjänstliv i olika former. Byggt på tradition ska ett varsamt förnyelsearbete ständigt pågå, där igenkännandets glädje och delaktighet i gudstjänsten är mycket viktig. Gudstjänsten ska ge glädje, kraft, trygghet och inspiration till besökarnas vardagstro. Där ska ges undervisning, vägledning, tröst och hopp.

Kyrkomusiken – en tillgång

Våra kyrkomusikers och körers roll i gudstjänsten är mycket betydelsefull. Vi vill ytterligare stärka den redan omfattande musikaliska verksamheten och främja rekryteringen till kyrkomusiken. Vägen in i kyrkans liv går ofta genom deltagande i kör- och konsertverksamhet. Musiken är ett språk som kan gå direkt till hjärtat.

Diakoni – det viktiga sociala arbetet

Kristen tro blir synlig i omtanke om medmänniskan. De svagaste i samhället, de som på olika sätt är utsatta eller kommit i svårigheter ska kunna få hjälp och stöd i avsikt att ge kraft att frigöra de egna resurserna. Mötesplatser för att ge styrka och skänka hopp ska erbjudas. Formerna för detta behöver ständigt utvecklas och mycket arbete bygger på frivilliga insatser. Vi vill att Svenska kyrkan ska rusta sig för ett uthålligt socialt arbete. Diakonalt arbete måste ske både på individnivå och samhällsnivå. Många äldre lider av ensamhet och isolering och behöver uppmärksammas, till exempel genom besöksverksamhet. Arbetet med flyktingar och nyanlända är viktigt. Det kan ske bland annat genom språkcaféer, läxhjälp, samtal och möjligheter att lära känna församlingsmedlemmar.

Mission

Allt arbete i församlingarna ska genomsyras av uppgiften att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus. Samtidigt måste missionen i andra länder främjas.

Undervisning

Kunskapen om kristen tro är på många håll minimal i det svenska samhället. Därför ställs ökade krav på kyrkans undervisning för alla åldersgrupper. Undervisningen ska vara relevant, genuin och pedagogisk. För att motverka kyrkans inre sekularisering vill vi stärka undervisning och fortbildning av anställda, förtroendevalda och volontärer.

Samtalsmöjligheter

Vi vill stärka församlingarnas resurser för samtal såväl enskilt som i grupp. Själavårdsperspektivet ska genomsyra församlingarnas verksamhet.

Utveckla arbetet bland barn och unga

Dopet är grunden för medlemskap i Svenska kyrkan. Dopets uppföljning med undervisning och aktiv gemenskap i församlingen är av största vikt. Konfirmandarbetet med dess inriktning på undervisning, samtal i livsfrågor och vuxenblivande är viktigt för ungdomars utveckling. Insatser för att fler ska döpas och konfirmeras är nödvändiga.

Samverkan med skolor och utbildningscentra – från förskola till högskola och universitet – är en omistlig del av kyrkans arbete, där undervisning i kristen tro och kristna värderingar kan föras ut och förankras och unga och äldre mötas i dialog om livsfrågor. Samlingar, som t ex skolavslutningar, är en del i mötet med barn och unga och vi vill att de ska ha en tydlig kristen profil. Kyrkan ska alltid vara öppen och välkomnande.

Ungdomarna ska ha en självklar mötesplats i kyrkan. Barn och unga ska tycka att det är roligt att delta i kyrkans liv. Svenska kyrkan ska stödja föräldrar i olika situationer och vara en miljö där människor i olika åldrar trivs tillsammans.

Kyrkans roll vid kriser och katastrofer

Vi ser kyrkan som en allt viktigare aktör i civilsamhället. När kriser och katastrofer inträffar söker sig människor till kyrkan. Det är viktigt att stärka anställdas och frivilligas kunskap i krishantering. Svenska kyrkan ska finnas där människor är.

Frivilliga insatser ska stödjas

Människors vilja att lägga tid och resurser i kyrkans och medmänniskans tjänst måste bättre tas tillvara och uppmuntras. För att rätt kanalisera denna vilja behövs ökad kompetens hos såväl frivilliga som anställda. Vi vill ytterligare uppmärksamma frivilliggruppernas behov av uppmuntran, ökad delaktighet och undervisning.

Alternativ inom skola och omsorg

Vi anser att verksamhet som är ett utflöde av kyrkans diakonala och undervisande uppgift med fördel kan drivas av Svenska kyrkan i lämpliga former. Det gäller t ex skolor och förskolor samt äldreboenden där alternativ kan skapas för att öka valfriheten. Samverkan framför allt på det lokala planet bör främjas.

Begravningsverksamheten

Svenska kyrkan är en bra huvudman för begravningsverksamheten och nuvarande ordning bör därför bibehållas. Samverkansformer måste utvecklas. Etiken i alla frågor som rör denna verksamhet är mycket viktig och vi vill genom fortbildning och god ledning säkerställa att alla får en i alla avseenden värdig begravning.


Svenska kyrkan i samhället och världen

Demokratin i kyrkan

Svenska kyrkan är en folkkyrka öppen för alla. Demokratifrågorna behöver ägnas ständig uppmärksamhet och kyrkan behöver nya och förenklade arbetsformer. Vi vill motverka att Svenska kyrkan uppfattas som ålderdomlig och byråkratisk. Vi anser att det föreskrivna minsta antalet ledamöter ska minskas i alla direktvalda organ, kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Kyrkovalen i dess nuvarande form är mycket kostsamma. Vi vill införa möjlighet att rösta elektroniskt. Att arbeta för att ett ökat valdeltagande är en mycket angelägen uppgift.

Vid valen till församlingsråd anser vi att stor vikt ska läggas vid vilka personer som nominerats i varje enskild församling.

Tillhörighet

Vi vill se ett uthålligt arbete för att behålla medlemmar och få nya. Det ska vara en glädje att tillhöra Svenska kyrkan.

Kyrkans budskap ska nå ut

För att kyrkan ska nå ut med sitt budskap är det viktigt med tydlig och berörande information, verkligt lyssnande och vilja till öppen dialog. Vi vill förstärka kommunikationsarbetet i församlingarna, t ex i sociala media, för att vara tillgängliga för alla. Vi vill värna flerspråkighet inklusive teckenspråk.

Klimat och miljö

Ett gott liv för alla levande varelser på vår jord kräver att vi tar ansvar för hur jordens ändliga resurser brukas. Svenska kyrkan är med sina skapelse- och förvaltarskapsperspektiv en viktig röst i samhällsdebatten och ska som jord-, skogs- och fastighetsägare vara ett föredöme. Vi vill effektivisera miljöarbetet och arbeta för ökad kunskap om natur-, klimat- och miljöfrågor. Frågan om global uppvärmning måste beaktas. Begravningsverksamhetens miljöpåverkan måste fortsatt ses över. Vi vill ta vår del av det globala ansvaret och påverka internationellt för en hållbar utveckling för hela vår jord.

Jämställdhet

Jämställdheten utgår från alla människors lika värde och varje människas rätt till respekt för sin person, sina val och sina känslor. Det är en fråga om rättvisa att ingen ska särbehandlas negativt på grund av kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller av andra skäl. Vi vill motverka alla former av förtryck, diskriminering och fördomar i samhälle och kyrka.

Kyrkan som arbetsplats

Vi vill verka för att Svenska kyrkans arbetsplatser ska vara föredömen genom jämställda, öppna och medmänskliga arbetsplatser. Platser där man gemensamt och med glädje gör ett gott arbete, där åsikter och meningar utbytes och eventuella konflikter förebyggs. Kränkande särbehandling ska kraftfullt motarbetas.

Vi vill undersöka möjligheter att anställa kyrkoherdar och biskopar på tidsbegränsade förordnanden i likhet med vad som är regel för många chefstjänster i samhället i övrigt. Det kan vara en fördel för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren att anställningsperioden är tidsbegränsad. Vi har det redan när det gäller kyrkoherdar i utlandstjänst.

Kyrkan som kulturbärare

Vi vill tydligt markera att kristendomen ligger till grund för vår svenska kultur. Svenska kyrkan har ansvar för att den utvecklas vidare och är också en mycket viktigt aktör inom kulturens område. Svenska kyrkan har ett rikt kulturarv att förvalta i kyrkorna och deras inventarier, i kyrkogårdar och fastigheter. Detta är ett hela svenska folkets arv och därför är det nödvändigt att staten ställer medel till förfogande för vård och underhåll. Vi vill stärka kompetensen och göra processen enklare för församlingarna vad gäller möjligheten att ta del av den kyrkoantikvariska ersättningen. Vi vill att det ska bli lättare att få anpassa kyrkorummen efter församlingarnas behov.

Friare församlingstillhörighet

Många önskar tillhöra en annan församling än den där de är kyrkobokförda. Denna fråga ägs inte av kyrkan utan avgörs av Sveriges riksdag. Vi är för en friare församlingstillhörighet. Vi vill att det ska bli möjligt att tillhöra flera församlingar och dela sin kyrkoavgift mellan dessa.

God hushållning leder till lägre kyrkoavgift

Genom god hushållning vill vi hålla kyrkoavgiften så låg som möjligt. Vi vill arbeta för att undvika avgifter som upplevs som orimliga. Vår högsta prioritet är att långsiktigt trygga församlingarnas ekonomi i hela landet. Vi vill utreda möjligheter att införa golv och tak för kyrkoavgiften för att mot- verka utträden av ekonomiska skäl.

Ökat samarbete mellan kyrkor

Vi vill i Svenska kyrkan fortsätta det viktiga ekumeniska arbetet både i Sverige och utomlands. De många som invandrat till Sverige med sin kristna tro bör dels välkomnas i Svenska kyrkan, dels beredas möjlighet att fira gudstjänst på eget språk och med egna former i Svenska kyrkans lokaler. Samarbete och dialog med invandrarkyrkor och gudstjänstgrupper behöver utvecklas. Vi är en röst för tolerans och dialog.

Religionsdialog – samtal med människor av annan tro

Den som är trygg i sin egen trostillhörighet kan lättare samtala med människor som har annan tro eller saknar tro. Genom religionsdialog kan vi fördjupa oss i vår kristna tro och lära av och få ökad förståelse för varandra. Detta bidrar till att minska fördomar och hat.

Svenska kyrkan i utlandet

Våra svenska kyrkor i utlandet är viktiga mötesplatser för de allt fler svenskar som bor utomlands längre eller kortare tid och för turister. När människor kommer i nöd och när kriser och katastrofer inträffar har dessa kyrkor och deras medarbetare också stor betydelse. Vi vill på olika sätt verka för en fortsatt utveckling av Svenska kyrkans arbete i utlandet.

Internationellt arbete

Uppdraget att vara till medmänniskans tjänst gäller inte bara dem som vistas inom landets gräns- er. Internationell diakoni och mission är att bistå människor i nöd, att komma med budskapet om befrielsen i Kristus och att långsiktigt arbeta för bättre levnadsvillkor i alla avseenden. Vi vill ha en koncentration på de områden där vårt arbete kommer till största nytta för människor. Vi tycker att det är viktigt att satsa på hjälp till utveckling i de områden där de flesta romer finns och lever under svåra förhållanden.

Samarbetet med de andra kyrkorna i Act Alliance ska fortsätta. Vi vill på alla sätt uppmärksamma och motverka förföljelse av människor på grund av deras tro. Det är särskilt betydelsefullt att vi stöder de kristna grupper och kyrkor vilka lider under svåra förföljelser.

Arbete bland flyktingar

Den stora flyktingströmmen till Sverige på senare år ställer krav på Svenska kyrkan att medverka till välkommande och integration. Hjälpinsatser måste sättas in inte bara i Sverige utan också i de länder som drabbats av krig och katastrofer av olika slag och i dessas grannländer dit stora flyktingströmmar sökt sig.